+31-(0)35-5238331 info@greenfree.com

  General Terms

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden van GreenFree®

  Artikel 1 Algemeen

  1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en GreenFree®, hierna te noemen: “GreenFree®” strekkende tot het lid worden van GreenFree Golfclub of afname abonnement GreenFree®.

  2.         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GreenFree® in het kader van het lidmaatschap/abonnement, voor de uitvoering waarvan door GreenFree® derden dienen te worden betrokken.

  3.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  4.         Indien GreenFree® niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GreenFree® in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  5.         GreenFree® behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen.

  Artikel 2 Totstandkoming lidmaatschap/ abonnement

  1.         Contribuanten en of abonnees van GreenFree® (verder te noemen: leden) kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het consumentenbasispakket aangaan met GreenFree®. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap/abonnement” wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.

  2.         De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.greenfree.com heeft ingeschreven en GreenFree® uw inschrijving middels een elektronisch bericht aan u heeft bevestigd.

  3.         U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.

  Artikel 3 Duur en beëindiging lidmaatschap/abonnement

  1.         Het lidmaatschap/abonnement heeft een looptijd van een kalenderjaar (tenzij via een promotionele actie een andere initiële looptijd wordt afgesproken). Gedurende de eerste lidmaatschap/abonnementsperiode kunt u op ieder gewenst moment opzeggen, maar vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden. Indien u niet opzegt wordt het lidmaatschap/abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur. U kunt gedurende deze verlenging op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. GreenFree® restitueert alsdan uw lidmaatschap/abonnementsgeld voor het resterende aantal maanden van het betreffende jaar, onder aftrek van € 10,- administratiekosten (gederfde inkoopkosten), zodra uw GreenFree® schriftelijke opzegging per post of e-mail door GreenFree® is ontvangen. Het lidmaatschap/abonnement kan worden opgezegd via e-mail of per brief. Het lidmaatschap/abonnement eindigt door: a. overlijden; b. uw opzegging; c. Opzegging namens GreenFree®, omdat u langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de contributie of andere door u aan GreenFree® verschuldigde bedragen te voldoen; d. opzegging namens GreenFree®, omdat voortduring van het lidmaatschap/abonnement om andere reden redelijkerwijze niet van GreenFree® kan worden gevergd.

  2.         Uw lidmaatschap/abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  Artikel 4 Contributie/Abonnementskosten

  1.         De contributie kan middels afgeven van een machtiging automatische incasso of bankoverschrijving worden voldaan. Nadat door GreenFree® uw contributie is ontvangen kunt u gebruik maken van de diensten van GreenFree®.

  2.         Bij beëindiging van het lidmaatschap/abonnement in de loop van het eerste kalenderjaar/lidmaatschap/abonnementsperiode vindt er geen restitutie plaats voor de resterende maanden.

  3.         De hoogte van de contributie/abonnementen is als volgt (tenzij een tijdelijk actietarief van toepassing is):

  Try Out 
  1 credit/e-voucher gratis
  Bronze 5 credits/e-vouchers € 19,95 per jaar
  Silver 10 credits/e-vouchers € 29,95 per jaar
  Gold onbeperkt credits/e-vouchers € 49,95 per jaar 

  U kunt altijd credits/e-vouchers bijkopen indien u er meer wilt gebruiken in een kalenderjaar bij een TryOut/Bronze of Silver abonnement.


  Gold + NGF registratie
   (inclusief NGF-pas met EGA handicapregistratie) Dit brengen wij onder bij onze partner Golf4Holland. U gaat daarvoor een overeenkomst aan met Golf4Holland. Betalingen en opzeggingen dienen direct met hen afgewikkeld te worden. U ontvangt daar dezelfde golf-voordelen als bij GreenFree. Aanvullend zijn de NGF gerelateerde diensten zoals een App voor scorekaarten invoer, wedstrijden etc..

  € 39,00 per jaar 18 jaar en jonger

  € 49,00 per jaar 19 t/m 28 jaar

  € 59,00 per jaar 29 jaar en ouder

  5.         GreenFree® is bevoegd om de contributies/abonnementen te wijzigen. Zij zal u daarvan twee maanden, voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de contributie niet wenst te accepteren heeft deze tot twee weken voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

  6.         Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  7.         Daarnaast is de directie van GreenFree® gerechtigd u bij te late betaling de uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap/abonnement.

  8.         Indien GreenFree® invorderingsmaatregelen treft tegen u die in verzuim is, treft ten aanzien van inning van de contributie komen de kosten, vallende op die invordering – welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

  9.         Betaling door u geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het derde lid van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  Artikel 5 Privacy 

  1.         De door u aan GreenFree® opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna: “gegevens”) worden vastgelegd in de marketingdatabase van GreenFree®. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van GreenFree®, haar partners (o.a. sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om de aan u toe te sturen informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren met andere Gegevensbestanden.

  2.         Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan GreenFree®.

  3.         Indien u aanspraak maakt op enige vorm van korting op het lidmaatschap/abonnement (bijv. door uw lidmaatschap/abonnement bij GreenFree), is GreenFree® gerechtigd na te gaan bij de uitgevende partij of het opgegeven lidmaatschap/abonnementsnummer, postcode en naam overeenkomen, teneinde de korting te kunnen toekennen. Indien het lidmaatschap/abonnement bij deze partij wordt beëindigd, dient dit terstond doorgegeven te worden aan GreenFree®, zodat het bedrag aan lidmaatschap/abonnement aangepast kan worden.

  4.         GreenFree® behouden zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

  Artikel 6 Speelrecht

  1.         U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.

  2.         Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldig “golfvaardigheidsbewijs” (GVB), “Handicapkaart” of een door de golfbaan afgegeven “Baanpermissie” kunt overleggen.

  3.         Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.

  4.         De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van het lidmaatschap/abonnement niet (tijdig) aan GreenFree® heeft voldaan;

  Artikel 7 Spelen

  1.         Voordat u gebruikt maakt van uw gereserveerde starttijd dient u zich als GreenFree®speler bij de deelnemende golfbaan te legitimeren. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan waar u uw starttijd heeft gereserveerd.

  2.         Bij ernstige inbreuk op de baanregels is de exploitant van de golfbaan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan waar hij via GreenFree® zijn starttijd heeft gereserveerd. Bij ernstige inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn.

  Artikel 8 Aansprakelijkheid

  1.         Indien GreenFree® aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. GreenFree® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  2.         De aansprakelijkheid van GreenFree® is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

  3.         GreenFree® is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  4.         De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GreenFree®.

  Artikel 9 (Email-)adreswijziging

  1.         Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt hij / zij dit direct schriftelijk mee aan GreenFree®. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft GreenFree® aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

  Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

  1.         Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GreenFree® partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

  2.         Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde de Kantonrechter of de Rechtbank te Amsterdam; dan wel, ter keuze van GreenFree®, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

  3.         Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

  GreenFree®
  Oude Utrechtseweg 6
  NL 3743 KN Baarn
  Tel: +31-(0)35-5238331
  Fax: +31-(0)84-8720042
  Email: info@greenFREE.com
  KVK-nr: 76633969

  Super Aanbieding!

  Neem nu een GreenFree Gold abonnement. Tot 31-12-2022 voor slechts € 49,95 en ontvang gratis een 9 holes greenfee voor golfbaan de Hoge Dijk Abcoudebaan t.w.v. € 26,50 cadeau! Klik hier voor registreren Gold abonnement.

  No, thanks!

  × How can I help you?